El ple ordinari del mes de març se celebrarà demà dijous

0
139

L’Ajuntament de la Llagosta celebrarà demà el ple ordinari del mes de març. Durant la sessió, que serà telemàtica i començarà a les 19.30 hores, està previst aprovar inicialment el Codi de conducta i bon govern dels càrrecs electes i personal directiu de l’Ajuntament de la Llagosta. La Llei 19/2014, del 29 de desembre, de Transparència, accés a la informació pública i bon govern, disposa que, entre d’altres, els ens locals, han d’elaborar un codi de conducta dels seus alts càrrecs.

Els objectius d’aquest Codi ètic són establir els principis ètics i els estàndards de conducta a seguir per la representació política de l’Ajuntament de la Llagosta i determinar els principis de Bon Govern que han de servir per fomentar una millor actuació de l’Ajuntament.

El Codi de conducta preveu la creació d’una comissió de control. Aquest ens vetllarà pel compliment del Codi de conducta i bon govern de l’Ajuntament de la Llagosta, així com per l’establiment i sistematització del procediment de control del compliment dels principis ètics i els estàndards de conducta a seguir per la representació política, els càrrecs directius, si n’hi hagués, i la resta de persones incloses en el seu àmbit d’aplicació.

Durant el ple s’aprovarà també inicialment el reglament regulador de la Comissió de control del Codi de conducta.

També s’aprovarà per un any la pròrroga del contracte per a la prestació del servei de recollida i transport fins a planta de tractament de la fracció de rebuig dels residus municipals i neteja viària del municipi amb l’empresa SERSA.

Un altre dels punts de l’ordre del dia és l’aprovació definitiva del Mapa de capacitat acústica del municipi de la Llagosta, redactat per l’empresa consultora Lavola Anthensis. L’anterior mapa datava de setembre del 2013.

El Ple també aprovarà de forma inicial el Pla director d’abastament d’aigua potable de la Llagosta. El document ha estat redactat per l’empresa consultora CIAE INGENIEROS en el marc d’un recurs tècnic concedit per la Diputació de Barcelona i conté l’exposició de l’estat detallat de la xarxa del servei d’abastament d’aigua, la diagnosi, i la relació prioritzada de les actuacions necessàries i les corresponents inversions.

El Ple també acceptarà la delegació de competències per part del Departament de Salut de la Generalitat per a la tramitació d’expedients sancionadors per infraccions de caràcter lleu previstes al Decret Llei referent a les normes sanitàries per a la contenció de la Covid-19.

D’altra banda, s’aprovarà el cànon corresponent a l’explotació i gestió de l’aparcament de camions de Can Donadéu. L’Associació de Transportistes de la Llagosta haurà de pagar a l’Ajuntament 11.811,24 euros del període de març del 2020 a febrer del 2021.

Durant el ple de demà també es ratificarà el decret d’Alcaldia d’adhesió de l’Ajuntament de la Llagosta al Manifest institucional del 8 de març, Dia Internacional de les Dones 2021.

Abans del torn de precs i preguntes, es debatrà una moció presentada pels grups municipals del PSC, ERC i LLEC, en representació del comitè d’empresa del grup Bosch, contra el tancament de la planta de Lliçà d’Amunt. El document exigeix al Govern Central, a la Generalitat de Catalunya i a totes les administracions públiques el compromís d’un pla de viabilitat de la planta de Bosch a Lliçà d’Amunt.

El ple acabarà amb l’habitual torn de precs i preguntes. La ciutadania pot formular les seves preguntes al següent enllaç:
https://www.llagosta.cat/preguntes-al-ple/

El ple podrà ser seguit pel canal de Youtube de l’Ajuntament: https://youtu.be/ZXSTEFQRYg0

Publicitat