Dissabte, 02 març 2024
13.9 C
La Llagosta

Es congelen definitivament els impostos l’any que ve a la Llagosta

La congelació dels impostos, taxes i preus públics per a l’any 2019 ja és definitiva, després que no s’hagin presentat al·legacions en el termini establert. El Ple va aprovar inicialment la modificació de les ordenances el 23 d’octubre.

En el cas de l’Impost de Béns Immobles (IBI), es rebaixa el tipus de gravamen, del 0,841% al 0,82% quan es tracti de béns urbans, i al 0,83%, en béns rústics. Amb aquesta baixada es compensarà la revisió cadastral amb un increment del 3% que hi ha prevista per a l’any que ve i així l’IBI tampoc no s’apujarà.

Pel que fa a l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica, s’estableix una bonificació del 75% de la quota de l’impost a favor dels titulars dels vehicles classificats en el Registre de Vehicles de la Direcció General de Trànsit (DGT) com a “zero emissions” i “eco”. Els interessats hauran d’instar la seva concessió mitjançant escrit presentat davant de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, entitat encarregada de la gestió d’aquesta ordenança, i acompanyant la documentació acreditativa de complir els requisits establerts, mitjançant la fitxa tècnica del vehicle o la comunicació o certificació de la DGT identificant el vehicle amb el distintiu ambiental “blau” o “eco

En les taxes per tractament, recollida i eliminació de residus sòlids urbans i per al subministrament municipal d’aigua potable, hi ha una tarifa social per a aquelles unitats familiars amb ingressos anuals iguals o inferiors a 12.000 euros. Es gaudirà d’una bonificació del 90%, si el nivell de renda és de 0 a 9.000 euros; del 60%, de 9.001 a 10.999 euros; i del 30%, d’11.000 a 12.000 euros. En el cas de la bonificació de l’aigua ja no es tindrà en compte el consum i per a les dues bonificacions la concessió serà indefinida, sempre que es mantingui la situació econòmica. L’Ajuntament revisarà d’ofici cada any les bonificacions i no serà necessari tornar-la a demanar.

En quan als preus dels serveis d’atenció domiciliaria tots baixen, però destaca el servei de bugaderia, que passa de 12,19 a 1,48 euros i el servei d’àpats a domicili, que passa de 6,05 a 1,48 euros.

El Consistori també ha fet algunes modificacions en la taxa corresponent per potenciar els traspassos de parades del Mercat Municipal. 

Publicitat

Publicitat

Més notícies