Dissabte, 26 novembre 2022
17.6 C
La Llagosta

El projecte de pressupostos participatius es presenta aquesta tarda

L’Ajuntament de la Llagosta presentarà avui, a les set de la tarda, el projecte de pressupostos participatius. L’acte, obert a tota la ciutadania, se celebrarà al Saló de plens del Consistori, a l’edifici de la plaça d’Antoni Baqué.

És la primera vegada a la nostra localitat que els veïns i les veïnes poden decidir directament a què es destina una part del pressupost municipal. En concret, podran presentar propostes amb una despesa màxima de 30.000 euros.

Aquest procés permetrà als ciutadans i ciutadanes proposar i decidir el destí d’una part de la partida d’inversions de l’Ajuntament de la Llagosta, que permet desenvolupar actuacions de ciutat que poden incidir sobre l’espai públic, l’urbanisme, els equipaments o la mobilitat.

Qualsevol persona, grup o entitat podrà presentar propostes entre el 14 d’octubre i el 15 de novembre per via telemàtica, a la pàgina web de l’Ajuntament, o, presencialment, a l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania (OAC). Les propostes poden ser inversions de qualsevol àmbit de competència municipal, com per exemple millores d’espais públics, l’adquisició de mobiliari urbà o millora d’equipaments, etc.

Han de ser iniciatives concretes, valorables econòmicament amb un cost màxim de 30.000 euros i que compleixin els requisits següents: tenir visió de ciutat i generar impacte al conjunt del territori municipal, donar resposta a una necessitat concreta, fer referència a àmbits i temes de competència municipal i ser coherents amb els valors i plans municipals aprovats, ser realitzables tècnicament i el màxim de viables econòmicament, i respectar el marc jurídic i legal existent, ser considerada una inversió i tenir principi i final, sense que comporti pressupostos i despeses posteriors.

Una vegada recollides totes les propostes, el grup motor del procés de pressupostos participatius, format per tècnics de l’Ajuntament i regidors de l’equip de govern municipal, les validarà i les organitzarà per temàtiques.

Abans del 29 de gener, es farà una sessió pública amb la presentació de totes les propostes validades. Entre el 29 de gener i el 16 de febrer de 2020 es votarà. Podran votar totes les persones majors de 16 anys empadronades a la Llagosta. Les votacions es realitzaran de forma telemàtica al web municipal (www.llagosta.cat). Si alguna persona no disposa d’Internet, podrà votar a l’OAC.

Una vegada finalitzat el termini de votacions, s’elaborarà una llista amb totes les propostes finalistes i els vots obtinguts i es presentarà en un acte públic.

Després es farà l’estudi i la planificació tècnica per part dels serveis municipals corresponents de la proposta o propostes guanyadores i es tramitaran, si fos necessari, les licitacions oportunes per executar-les.

L’Ajuntament ha posat en marxa una pàgina web dels pressupostos participatius a la qual es pot acceder mitjançant aquest enllaç.

Què és un projecte d’inversió?
Els projectes d’inversió han de dirigir-se a cobrir objectius de millora del municipi, tant per a intervencions de nova execució com per millorar les ja existents.

S’entén que les despeses d’inversió d’un ajuntament són aquelles derivades de la creació d’infraestructures i de la creació o adquisició de béns de naturalesa inventariable necessaris per al funcionament dels serveis i aquelles altres despeses que tinguin caràcter d’amortitzables.

És a dir, una inversió és bàsicament tot allò que l’Ajuntament pot construir o adquirir i que la seva durada és superior a un any.

Les inversions poden ser obres, tant noves com de manteniment de les que ja hi ha (per exemple la construcció d’un jardí o la millora de carrers), o adquisicions permanents de l’Ajuntament, com per exemple la compra d’un vehicle.

Les inversions han de reunir les següents característiques:
a. Que no siguin béns fungibles, és a dir, que no es consumeixin amb l’ús.
b. Que tinguin una durada superior a l’exercici pressupostari, 12 mesos.
c. Que siguin susceptibles d’inclusió en inventari, sent aquest una relació detallada, ordenada i valorada dels elements que componen el patrimoni.

Les inversions, per tant, no són activitats (programes culturals, concerts, fires, festes…), ni serveis, com podria ser la petició de més servei de neteja o personal per a un departament, ni tampoc subvencions.

Alguns exemples d’inversions realitzades per l’Ajuntament de la Llagosta:
– Ampliació de la vorera de l’avinguda del Primer de Maig (davant de l’Escola Gilpe): 12.540 euros.
– Renovació del parc de Pablo Picasso: 23.367,02 euros.
– Col·locació de testos gegants a la plaça de Pere IV: 4.165 euros.
– Instal·lació de marquesines a les parades de bus de l’avinguda de l’Onze de 11 de Setembre: 11.800 euros.

Publicitat

Publicitat