Dilluns, 27 març 2023
17.9 C
La Llagosta

La Llagosta compleix la legislació sobre partícules PM10

Un estudi realitzat per la Diputació de Barcelona conclou que a la Llagosta es compleix la legislació vigent sobre els nivells de partícules en suspensió inferiors a 10 micres (PM10) per al valor anual i diari de protecció de la salut. En concret, a la nostra localitat la mitjana anual obtinguda és de 31 µg/m3 amb un nivell moderat i inferior al valor límit anual establert de 40 µg/m3. La recomanació de l’OMS és de 15 µg/m3. 

En el període d’estudi a la Llagosta, en el qual es va disposar de 221 dades diàries vàlides, la concentració de partícules PM10 només va superar 11 vegades el valor límit diari de 50 µg/m3, una dada que està per sota del límit establert per a la protecció de la salut humana.

S’ha observat un increment dels valors mitjans durant el matí, entre les 8 i les 11 hores. A la tarda, els valors de PM10 es mostren sostinguts amb un lleuger augment entre les 22 i 24 hores. Al llarg de l’any les concentracions de PM10 més elevades es van donar al mes de gener seguit pel mes de febrer. Els valors més baixos es van mesurar al març i a l’abril.

Sovint, els dies de pluja produeixen sobre la concentració de les partícules en suspensió una disminució dels valors. Igualment succeeix amb el vent. Durant els dies amb velocitats elevades i constants s’afavoreix la dispersió de les partícules.

L’efecte cap de setmana suposa una reducció de la concentració de PM10 respecte als dies laborables. Durant els mesos de l’estudi, els valors de les partícules mesurats van ser menors els dissabtes i diumenges respecte dels dies laborables, amb una mitjana de reducció al voltant del 18%.

També es destaca que no sempre que hi ha una situació d’episodi de pols africana hi ha un increment de les concentracions de PM10, però sovint els valors màxims coincideixen amb aquest fenomen.

A petició de l’Ajuntament de la Llagosta i per tal d’avaluar la qualitat de l’aire del municipi, la Diputació va recollir mostres entre el 17 de gener i el 6 de setembre de 2022 amb una unitat de control de partícules instal·lada al costat de la Comissaria de la Policia Local. La unitat de partícules és una estació automàtica equipada amb un analitzador automàtic de partícules PM10, una estació meteorològica i un ordinador on s’enregistren totes les dades de cada paràmetre cada mitja hora. Les dades són revisades i validades pel personal tècnic de l’Oficina d’Avaluació i Gestió Ambiental de la Diputació.

Les partícules en suspensió estan constituïdes per una gran diversitat de compostos, que varien tant en les seves característiques físiques com en el seu origen. Aquest material és emès per moltes fonts: combustions de combustibles líquids i sòlids, extracció d’àrids, cimenteres, foneries, fàbriques de ceràmica i de vidre, etc… A les ciutats, el trànsit és el responsable d’una part molt important de les emissions de partícules, especialment els vehicles dièsel. A part de la combustió, tots els vehicles emeten partícules per desgast dels pneumàtics, frens i l’embragatge que provoquen la resuspensió de les partícules dipositades a la calçada.

Podeu veure l’estudi sencer en aquest enllaç:
https://www.llagosta.cat/media/repository/Municipi_per_temes/Medi_Ambient/estudiparticulespm10lallagosta_2021-5087.pdf

Publicitat

Publicitat