Dimarts, 29 novembre 2022
8.9 C
La Llagosta

Les entitats hauran de signar un document de compromís per fer servir les instal·lacions municipals

L’Ajuntament de la Llagosta està treballant en la reobertura de les instal·lacions municipals per a l’ús de les entitats i de la ciutadania. L’alcalde, Óscar Sierra, ha signat un decret en el qual es determinen una sèrie de mesures sanitàries i de control obligatòries.

Es tracta d’un primer pas per a la reobertura dels centres o espais públics en el qual s’estableixen unes mínimes normes de funcionament que les entitats o usuaris d’aquests centres hauran de conèixer i comprometre’s a complir. Totes les entitats hauran de signar un document de compromís abans de fer servir les instal·lacions.

El decret recull una sèrie de mesures genèriques d’higiene personal, com el rentat de mans freqüentment amb aigua i sabó, el manteniment de la distància física mínima fixada per les administracions competents en cada moment, tapar-se la boca i el nas amb mocadors d’un sol ús en tossir i esternudar i llançar-los després a les escombraries (preferiblement galleda amb tapa i pedal); o amb la cara interna del colze i rentar-se les mans de seguida, evitar tocar-se el nas, ulls i boca, sobretot després de tocar objectes de tercers i no saludar donant la mà ni de cap manera que impliqui contacte físic a persones de fora de l’entitat.

També s’estableix que, en el marc de la coresponsabilitat per evitar la propagació del virus, l’entitat podrà, com a mesura addicional de seguretat i de forma voluntària, prendre diàriament la temperatura, utilitzant un termòmetre a distància, als membres usuaris que accedeixin a l’equipament o espai cedit, que hi estiguin d’acord. En els casos en que la simptomatologia ho aconselli, s’aplicarà el protocol d’actuacions per personal potencialment contagiat. En cas de detecció d’un positiu per Covid-19 dins de les entitats o usuaris de les activitats, els responsables de l’entitat o de l’activitat hauran d’aturar l’activitat i seguir les pautes que donin des del Servei de Salut Pública. Caldrà portar un registre de tots els membres dels grups que participaran en cadascuna de les activitats i un telèfon de contacte per si hi hagués un contagi d’algun assistent poder conèixer i contactar amb les persones que han tingut contacte directe. Aquests llistats poden ser reclamats per l’Ajuntament en qualsevol moment.

Per al correcte ús de les instal·lacions, cada entitat o grup d’usuaris haurà de fer-se responsable dels apartats següents: Cada entitat assumirà la provisió dels d’Equips de Protecció Individuals (EPI) dels seus membres. Les mascaretes seran obligatòries als espais comuns i quan no sigui possible tenir la distància de seguretat. L’organització disposarà de mascaretes en cas de necessitat i dotarà de gels hidroalcohòlics als espais comuns i sales d’activitats. Caldrà rentar-se les mans freqüentment amb aigua i sabó, com a mesura principal de prevenció i control de la infecció. Cada grup d’usuaris tindrà assignat un espai exclusiu i no podrà accedir sense autorització als espais no assignats expressament. En finalitzar l’activitat, caldrà deixar un mínim de 15 minuts per ventilar l’espai i desinfectar-lo, abans de tornar a ocupar-lo amb una nova activitat. Cada entitat assumirà la ventilació dels espais i la neteja diària de l’equipament per tal de garantir la possibilitat de realització de les activitats programades. En cas de necessitat de canviar-se de roba, la roba que es porta del carrer s’haurà de guardar en una bossa tancada. En els espais comuns queden inutilitzats els elements d’ús comunitari: cadires d’espera, taules o prestatgeries expositives, cartelleres, etc… L’entitat garantirà la delimitació dels espais, senyalització i neteja d’espais en cada canvi d’us. L’entitat establirà horaris d’entrada i sortida dels usuaris per minimitzar el contacte entre persones. L’aforament màxim autoritzat serà el fixat per les administracions competents, tenint en compte l’aforament màxim de l’equipament, els espais comuns i les sales d’activitats.

Per tal d’evitar el contagi entre persones i minimitzar tot risc possible, es recomana una bona planificació de les jornades d’activitats i que estiguin les persones mínimes indispensables per desenvolupar-les. Es tindrà en compte un marge horari d’entrada i sortida, per tal de no coincidir diferents grups i possibilitar la neteja dels espais. No es barrejaran grups. S’haurà de mantenir la distància de separació fixada per les administracions competents sempre que sigui possible. Les accions que obliguin a tenir a dues o més persones a una distància menor del recomanat seran les mínimes possibles i durant el menor temps requerit i hauran de ser sempre portant mascareta.

En alguns casos, com les disciplines de ball, que poden implicar contacte físic i pot ser impossible l’ús de guants o mascaretes, en determinats moments, només es trauran aquests per moments puntuals amb prèvia i posterior desinfecció. Amb caràcter general no es compartirà el material. Cada grup d’activitats s’ha d’assegurar que els diferents elements així com el material de treball han de ser desinfectats cada vegada que sigui possible. En el cas d’ús d’equip tècnic del centre, es recomana l’assignació exclusiva per grups d’activitats de micròfons, taules de so o de qualsevol tipus de material que requereixi de manipulació. En cas que no sigui possible, es recobrirà amb material que es pugui canviar després de cada us.

Correspon a l’entitat facilitar als seus membres els EPI amb les especificitats tècniques requerides segons nivell de tasques a realitzar als integrants de l’entitat. Els usuaris i participants de les activitats, així com els talleristes, seran responsables dels seus propis EPI.

Publicitat

Publicitat