La Llagosta es declara municipi feminista

0
183

El Ple va aprovar ahir una declaració institucional per la qual la Llagosta passa a ser un municipi feminista. L’acord va comptar amb el suport de tots els grups municipals. L’Ajuntament s’adhereix a la Carta Europea per a la Igualtat de Dones i Homes a la Vida Local i se suma al Decàleg per a la construcció de ciutats feministes. Per fer visible el compromís de suport municipal amb la lluita i el moviment feminista es col·locarà a l’entrada i a la sortida de la població una senyalització amb el missatge La Llagosta, Municipi Feminista.

L’Ajuntament es compromet a treballar per la universalització i extensió dels serveis públics relacionats amb la sanitat, serveis socials i atenció a les dones i atenció de la infància: des d’escoles bressol i hospitals fins als serveis de dependència i atenció a les persones. També s’establiran clàusules per evitar l’escletxa salarial entre homes i dones als contractes i licitacions que efectuï l’Ajuntament. S’evitarà la contractació amb aquelles empreses en les quals es detecti aquesta escletxa salarial en qualsevol dels seus estaments, posant especial atenció a les diferències salarials intersectorials en sectors especialment feminitzats (neteja d’edificis municipals, servei d’atenció domiciliària i ajuda a la llar, entre d’altres).

A més, s’establirà un protocol d’actuació per evitar la discriminació laboral de les persones LGTBI i dones migrades i racialitzades i s’apostarà públicament per la seva contractació pública i privada, així com per la seva visibilitat.

L’alcalde, Óscar Sierra, va dir que “treballarem per complir els acords de la declaració al més aviat possible”. La regidora d’Igualtat, Melania Beltrán, va indicar ahir que la declaració “és un pas endavant en la lluita feminista a la Llagosta; és una de les millors actuacions que podem fer des de l’Ajuntament”.

“Tant de bo ben aviat no calgui fer cap més declaració perquè haguem aconseguit que la societat sigui justa i igualitària”, va dir la portaveu d’ERC, Cristina Segura.

“Nosaltres no podem entendre la vida sense el feminisme”, va assegurar Eva Miguel, de LLEC, mentre que Jorge Sabanza, de Cs, va afirmar que “la Llagosta és un poble d’igualtat”.

Codi de conducta
Durant el ple ordinari de març també es va aprovar inicialment per unanimitat el Codi de conducta i bon govern dels càrrecs electes i personal directiu de l’Ajuntament de la Llagosta. La Llei 19/2014, del 29 de desembre, de Transparència, accés a la informació pública i bon govern, disposa que, entre d’altres, els ens locals, han d’elaborar un codi de conducta dels seus alts càrrecs.

Els objectius d’aquest Codi ètic són establir els principis ètics i els estàndards de conducta a seguir per la representació política de l’Ajuntament de la Llagosta i determinar els principis de Bon Govern que han de servir per fomentar una millor actuació de l’Ajuntament. El Codi de conducta preveu la creació d’una comissió de control. Aquest ens vetllarà pel compliment del Codi de conducta i bon govern de l’Ajuntament de la Llagosta, així com per l’establiment i sistematització del procediment de control del compliment dels principis ètics i els estàndards de conducta a seguir per la representació política, els càrrecs directius, si n’hi hagués, i la resta de persones incloses en el seu àmbit d’aplicació.

Durant el ple també es va aprovar inicialment el reglament regulador de la Comissió de control del Codi de Conducta.

L’alcalde va explicar que “amb aquest codi, volem ser encara més transparents”. “Ha d’estar en l’ADN dels servidors públics la gestió basada en els principis ètics i la transparència”, va indicar el regidor de Transparència, Marc Ruiz.

“Esperem que s’apliquin tots els punts del Codi i vetllarem perquè sigui així”, va dir Cristina Segura, d’ERC.

Altres punts
També es va acordar la pròrroga per un any del contracte per a la prestació del servei de recollida i transport fins a planta de tractament de la fracció de rebuig dels residus municipals i neteja viària del municipi amb l’empresa SERSA. LLEC va votar en contra i ERC i Cs es van abstenir. El regidor de Serveis Municipals, Jordi Jiménez, va explicar que la pròrroga s’aplica per tal de donar temps a elaborar el plec del nou contracte. La regidora de LLEC, Eva Miguel, va indicar que l’Ajuntament havia tingut temps per fer el nou plec, però Jiménez va destacar que es tracta d’uns documents tècnicament molt complicats.

Un altre dels punts de l’ordre del dia va ser l’aprovació definitiva per unanimitat del Mapa de capacitat acústica del municipi de la Llagosta, redactat per l’empresa consultora Lavola Anthensis. L’anterior mapa datava de setembre del 2013.

El Ple també va aprovar de forma inicial, amb les abstencions d’ERC i LLEC, el Pla director d’abastament d’aigua potable de la Llagosta. El document ha estat redactat per l’empresa consultora CIAE INGENIEROS en el marc d’un recurs tècnic concedit per la Diputació de Barcelona i conté l’exposició de l’estat detallat de la xarxa del servei d’abastament d’aigua, la diagnosi, i la relació prioritzada de les actuacions necessàries i les corresponents inversions. El regidor de Serveis Municipals va indicar que “es tracta d’un document que ens indica com estem i les pautes a seguir fins al 2040 amb les inversions”.

El Ple també va acceptar la delegació de competències per part del Departament de Salut de la Generalitat per a la tramitació d’expedients sancionadors per infraccions de caràcter lleu previstes al Decret Llei referent a les normes sanitàries per a la contenció de la Covid-19. El punt va comptar amb les abstencions d’ERC i LLEC.

D’altra banda, es va aprovar, amb les abstencions d’ERC i LLEC, el cànon corresponent a l’explotació i gestió de l’aparcament de camions de Can Donadéu. L’Associació de Transportistes de la Llagosta haurà de pagar a l’Ajuntament 11.811,24 euros del període de març del 2020 a febrer del 2021.

Durant el ple també es va ratificar per unanimitat el decret d’Alcaldia d’adhesió de l’Ajuntament de la Llagosta al Manifest institucional del 8 de març, Dia Internacional de les Dones 2021.

Moció a favor de la plantilla de Bosch
Abans del torn de precs i preguntes, es va aprovar una moció presentada pels grups municipals del PSC, ERC i LLEC, en representació del comitè d’empresa del grup Bosch, contra el tancament de la planta de Lliçà d’Amunt. El document exigeix al Govern Central, a la Generalitat de Catalunya i a totes les administracions públiques el compromís d’un pla de viabilitat de la planta de Bosch a Lliçà d’Amunt. Cs es va abstenir.

Es pot tornar a veure el ple per Youtube en el següent enllaç: https://youtu.be/ZXSTEFQRYg0

Publicitat